Konkurs Wojewódzki pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w roku szkolnym 2022/2023 kontynuowany jest Wojewódzki Konkurs

  1. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”:

– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współudziale Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego (zwanymi dalej CREWŁ) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

Cele Konkursu:

1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;

3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej

i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli

o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;

5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;

6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2022/2023 tematyka Konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół podstawowych jest:

test wiedzy ogólnej

lub

2) komiks – praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonanie techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego. Komiksy wraz z kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu), uczestnicy Konkursu składają do CREWŁ w terminie od 6 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest wykonanie następującej pracy:

  1. a) prezentacja multimedialna –( szczegóły w załączonym regulaminie);
  2. b) film –. (szczegóły w załączonym regulaminie).

W tym roku dodatkowo punktowane będą prace poświęcone żołnierzom z powiatu zamieszkania autora/autorów.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik Nr 1 do regulaminu.z dopiskiem:

„Praca na Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” do Centrum Rozwoju Edukacji Woj. Łódzkiego w Skierniewicach,

  1. Batorego 64 D
    96 – 100 Skierniewice.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Masny – tel. 795571674
mail e.masny@creskierniewice.edu.pl

REGULAMIN- szkoły podstawowe

REGULAMIN-szkoły ponadpodstawowe

BROSZURA

Scroll to top