Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Akty prawne

 

 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2022/2023 – stan prawny na 1.03.2023 r.

LP. NAZWA AKTU PRAWNEGO PUBLIKATOR DATA OGŁOSZENIA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego Dz.U. poz. 366 28-02-2023 01-03-2023
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego Dz.U. poz. 365 28-02-2023 01-09-2023
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Dz.U. poz. 352 24-02-2023 25-02-2023
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia Dz.U. poz. 314 17-02-2023 04-03-2023
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz.U. poz. 312 17-02-2023 04-03-2023
6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej Dz.U. poz. 286 14-02-2023 16-02-2023
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

 

Dz.U. poz. 277 10-02-2023 01-09-2023
8. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy M.P. poz. 145 01-02-2023 ————————–
9. Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz. 185 27-01-2023 28-01-2023
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. poz. 183 26-01-2023 01-09-2023
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce Dz.U. poz. 108 13-01-2023 13-01-2023
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 Dz.U. poz. 2820 29-12-2022 01-01-2023
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli Dz.U. poz. 2767 27-12-2022 28-12-2022
14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej Dz.U. poz. 2719 22-12-2022 23-12-2022
15.
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
 
Dz.U. poz. 2666 19-12-2022 01-01-2023
16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej Dz.U. poz. 2597 13-12-2022 ———
17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Dz.U. poz. 2454 29-11-2022 ———
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz.U. poz. 2431 25-11-2022 9-12-2022
19. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.116

 

3-11-2022 ——–
20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty Dz.U. poz. 2230 2-11-2022 ———
21. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych Dz.U. poz. 2116 14-10-2022 15-10-2022
22. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy Dz.U. poz. 2103 14-10-2022 15-10-2022
23. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. poz. 2089 12-10-2022 25-10-2022
24. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków Dz.U. poz. 2049 5-10-2022 6-10-2022
25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. poz. 2000 27-09-2022 —————-
26. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego Dz.U. poz. 1996 27-09-2022 12-10-2022
27. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych Dz.U. poz. 1966 27-09-2022 3-10-2022
28. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. poz. 1914 12-09-2022 13-09-2022
29. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dz.U. poz. 1903 9-09-2022 10-09-2022
30. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Dz.U. poz. 1897 8-09-2022 9-09-2022
31. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dz.U. poz. 1880 7-09-2022 8-09-2022
32. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. poz. 1872 6-09-2022 7-09-2022