menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

OFERTA EDUKACYJNA

Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, jako instytucja wspierająca działalność szkół i placówek oświatowych realizuje zadania statutowe między innymi poprzez:

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach od wielu lat współpracuje z bibliotekami szkolnymi, wspierając ich poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych, konsultacji, instruktażu i szkoleń w zakresie działalności bibliotek szkolnych. Nauczyciele bibliotekarze realizują zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach wyposażona jest w różnorodne zbiory do prowadzenia interesujących zajęć edukacyjnych. Dla najmłodszych uczniów Biblioteka oferuje lekcje rozwijające zainteresowania oraz kształtujące nawyki czytelnicze. Odbywają się one w jednej z Czytelni Biblioteki, w której uczniowie czują się swobodnie i mają do swojej dyspozycji różne zbiory czy eksponaty przygotowane przez bibliotekarzy

Przedstawiona oferta zajęć edukacyjnych jest zgodna z podstawą programową.

Cel zajęć:
Celem zajęć prowadzonych w BP w Skierniewicach jest wspieranie nauczycieli w pracy dydaktycznej, wychowawczej czy opiekuńczej oraz realizacja tematów, uzupełniających ofertę edukacyjną.
Odbiorcy:
Zajęcia prowadzone są dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych oraz studentów i nauczycieli. Przyjmujemy również grupy przedszkolne na wybrane zajęcia. Naszą ofertę kierujemy również do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie maturzystów, którym służymy pomocą w doborze literatury.
Sposób ewaluacji:
Zajęcia prowadzone są na podstawie własnych scenariuszy opracowanych zgodnie z podstawą programową przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach . Sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela bibliotekarza oraz stopień opanowania przekazywanych treści mogą być sprawdzane na podstawie krótkiej anonimowej ankiety wypełnianej przez uczniów. Uczniowie w czasie zajęć wykonują proste ćwiczenia polegające na praktycznym zastosowaniu otrzymanych informacji lub otrzymują zadania do wykonania w szkole.
Podsumowanie:
Oferta edukacyjna Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach jest skierowana do nauczycieli wszystkich etapów kształcenia i może stanowić uzupełnienie lekcji prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych.