Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Konkurs Wojewódzki pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w roku szkolnym 2022/2023 kontynuowany jest Wojewódzki Konkurs

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.

 

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”:

– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współudziale Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego (zwanymi dalej CREWŁ) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

 

Cele konkursu:

1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;

3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;

5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;

6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2022/2023 tematyka Konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

 

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół podstawowych jest:

 1. test wiedzy ogólnej lub
 2. komiks – praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonanie techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego. Komiksy wraz z kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu), uczestnicy Konkursu składają do CREWŁ w terminie od 6 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest wykonanie następującej pracy:

 1. prezentacja multimedialna –(szczegóły w załączonym regulaminie);
 2. film – (szczegóły w załączonym regulaminie).

W tym roku dodatkowo punktowane będą prace poświęcone żołnierzom z powiatu zamieszkania autora/autorów.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik Nr 1 do regulaminu z dopiskiem:

 

„Praca na Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” do

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
ul. Stefana Batorego 64 D
96-100 Skierniewice

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Masny – tel. 795 571 674
adres e-mail e.masny@creskierniewice.edu.pl

REGULAMIN – szkoły podstawowe PDF 350 KB

REGULAMIN – szkoły ponadpodstawowe PDF 267 KB

BROSZURA DOC 2 MB

„Aktywni zdalnie. Przygotowanie i wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Plakat projektu "Aktywni zdalnie"

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Zapraszamy nauczycieli z powiatów: rawskiego, łowickiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice do udziału w grancie Aktywni zdalnie” realizowanego w ramach projektu przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, finansowanego z programu POWER.

Czas realizacji Projektu: IV-XI

Szkolenie: obejmuje 12 modułów tematycznych (53 godz.):

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania
 3.  Metodyka edukacji zdalnej
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 7. Zoom
 8. Microsoft Teams
 9. Google Meet
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Forma prowadzenia zajęć: zdalna

Materiały szkoleniowe: wg programu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały poszkoleniowe: opracowanie ORE w Warszawie

Udział w grancie: bezpłatny, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Zasady zaliczenia szkolenia: opracowanie w grupie materiału edukacyjnego (np. scenariusza lekcji lub zadania, sylabusa, …) do wykorzystania w pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym.
Materiały złożą się na zwartą publikację wydaną pod patronatem ORE w Warszawie. Praca nad materiałem będzie wspierana indywidualnymi i grupowymi konsultacjami.

Zgłoszenia: online do 22 marca 2021r.

Nr formy: 221

Tytuł: Aktywni zdalnie. Przygotowanie i wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Kontakt:

Monika Zdrojewska: m.zdrojewska@wodnskiernie.nazwa.pl tel.: 46/833 20 04
Marek Rawski:
m.rawski@wodnskierniewice.eu tel.: 46/833 20 04

Do pobrania