„Zagłada Romów i Sinti w Europie”.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na seminarium zorganizowane we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej – Odział IPN w Łodzi:
„Zagłada Romów i Sinti w Europie”.
Termin: 5 grudnia  2022 r.  o godzinie: 16.30 na platformie MS Teams
Proszę o wysłanie  zgłoszeń na to spotkanie – forma nr 55, „Zagłada Romów i Sinti w Europie”, https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/ zakładka – zapisy on-line szkolenia.
Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel doradca metodyczny historii

Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,

10 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły
w Kutnie odbyła się VIII edycja  Ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla 137 pracowników przedszkoli i szkół podstawowych, które jest cyklicznie organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Efektem szkolenia było:

 • Przygotowanie pracowników przedszkoli oraz szkół podstawowych do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą podczas pobytu w placówce oświatowej.
 • Wzmocnienie kompetencji pracowników oświaty w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w przedszkolu i szkole.

Podczas drugiej część konferencji p. Iwona Kaca, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie oraz p. Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, koordynator wojewódzki Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty wręczyły certyfikaty wojewódzkie 9 placówkom. Otrzymanie certyfikatu  potwierdza, że przedszkole/szkoła realizuje program przedszkole/szkoła promująca zdrowie i pracuje zgodnie z przyjętym w Polsce modelem przedszkola/szkoły promującej zdrowie. Następnie Pani Marzenna Piwowar-Zrazek omówiła sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania Sieci Wojewódzkiej oraz zaprosiła zebranych dyrektorów i nauczycieli do współpracy. Podziękowała Pani Agnieszce Szczech, starszemu wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura z/s w Kutnie za prowadzenie konferencji i jej organizację. Podziękowania skierowała także do p. Małgorzaty Margulskiej-Haczyk wraz z całą społecznością szkolną Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie, gospodarzom miejsca konferencji oraz dyrekcji i uczniom Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Kutnie za aktywne włączenie się w sprawy organizacyjne przedsięwzięcia.

VI Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny im. Janusza Korzeniowskiego „Piórem i Pazurem”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego „Piórem i Pazurem”.
Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Na zapisy czekamy do 26 listopada 2022r.
W tym roku organizatorami są Academy International Wawer oraz Warszawski Dom Kaligrafii!
Współ-sponsorem nagród jest Lamy Polska!

Link do regulaminu https://tiny.pl/ww4kg

Link do zapisów:
https://forms.gle/ZS79SqthXEZ2uvqk8

Wszystkie pytania prosimy kierować na: pioremipazurem@gmail.com

pozdrawiam serdecznie
Jagoda Wypyszyńska
koordynator konkursu

Konkurs Wojewódzki pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w roku szkolnym 2022/2023 kontynuowany jest Wojewódzki Konkurs

 1. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”:

– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współudziale Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego (zwanymi dalej CREWŁ) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

Cele Konkursu:

1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;

3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej

i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli

o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;

5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;

6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2022/2023 tematyka Konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół podstawowych jest:

test wiedzy ogólnej

lub

2) komiks – praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonanie techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego. Komiksy wraz z kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu), uczestnicy Konkursu składają do CREWŁ w terminie od 6 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest wykonanie następującej pracy:

 1. a) prezentacja multimedialna –( szczegóły w załączonym regulaminie);
 2. b) film –. (szczegóły w załączonym regulaminie).

W tym roku dodatkowo punktowane będą prace poświęcone żołnierzom z powiatu zamieszkania autora/autorów.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik Nr 1 do regulaminu.z dopiskiem:

„Praca na Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” do Centrum Rozwoju Edukacji Woj. Łódzkiego w Skierniewicach,

 1. Batorego 64 D
  96 – 100 Skierniewice.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Masny – tel. 795571674
mail e.masny@creskierniewice.edu.pl

REGULAMIN- szkoły podstawowe

REGULAMIN-szkoły ponadpodstawowe

BROSZURA

Regionalny projekt „Łódzkie Dwujęzyczne”

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz  Samorządem Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizatorem regionalnego projektu
„Łódzkie Dwujęzyczne”
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza Schreibera.

Celem projektu jest:
propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach województwa łódzkiego, kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych, przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.

Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego z terenu miasta: Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Łowicz, Brzeziny oraz powiatu: skierniewickiego, rawskiego, łowickiego, brzezińskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt zakłada przeszkolenie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwijania umiejętności językowych dzieci i wychowania w dwujęzyczności od najmłodszych lat. Dodatkowo nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony koordynatora regionalnego przez cały okres trwania projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” na terenie CRE WŁ w Skierniewicach.

Czas trwania projektu przewidziano na okres od 10 listopada 2022r. do 30 czerwca 2023 r.

Rekrutacja do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” w Centrum Rozwoju Edukacji  Województwa Łódzkiego w Skierniewicach będzie prowadzona od 28 października do 04 listopada 2022 r.

O przyjęciu do udziału w projekcie zdecydują następujące kryteria:

 1. Kolejność zgłoszeń.
  2. Uzasadnienie chęci udziału w projekcie.

Należy pobrać „Kartę zgłoszenia do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne”” i wypełnioną przesłać drogą elektroniczną na adres crewl@creskierniewice.edu.pl lub anna.garstka@creskierniewice.edu.pl do dnia 04 listopada 2022 r.

Informację o zakwalifikowaniu do projektu palcówki otrzymają do dnia 10 listopada 2022 r.

WAŻNE!
Do realizacji projektu można zakwalifikować tylko 5 placówek przedszkolnych.

Anna Garstka
                       koordynator regionalny projektu
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

KARTA ZGŁOSZENIA

„Złap za stery swojej kariery” oraz targi pracy „Kariera w mundurze”.

W dniu 19 października 2022 roku w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach odbyło się seminarium „Złap za stery swojej kariery” oraz targi pracy „Kariera w mundurze”.

Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Pracownicy Centrum przygotowali zestawienie tematyczne oraz wystawę zbiorów bibliotecznych z zakresu nowoczesnego doradztwa zawodowego i planowania kariery.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników ze strategiami rozwoju kariery zawodowej i osobistej, prezentacja modelu kariery i nowych możliwości w kształceniu zawodowym.

Targi pracy skierowano do uczniów klas mundurowych szkół z województwa łódzkiego oraz studentów Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

         

Scroll to top