Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Konkurs Wojewódzki pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w roku szkolnym 2022/2023 kontynuowany jest Wojewódzki Konkurs

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.

 

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”:

– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współudziale Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego (zwanymi dalej CREWŁ) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

 

Cele konkursu:

1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;

3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;

5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;

6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2022/2023 tematyka Konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

 

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół podstawowych jest:

  1. test wiedzy ogólnej lub
  2. komiks – praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonanie techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego. Komiksy wraz z kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu), uczestnicy Konkursu składają do CREWŁ w terminie od 6 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest wykonanie następującej pracy:

  1. prezentacja multimedialna –(szczegóły w załączonym regulaminie);
  2. film – (szczegóły w załączonym regulaminie).

W tym roku dodatkowo punktowane będą prace poświęcone żołnierzom z powiatu zamieszkania autora/autorów.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik Nr 1 do regulaminu z dopiskiem:

 

„Praca na Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” do

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
ul. Stefana Batorego 64 D
96-100 Skierniewice

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Masny – tel. 795 571 674
adres e-mail e.masny@creskierniewice.edu.pl

REGULAMIN – szkoły podstawowe PDF 350 KB

REGULAMIN – szkoły ponadpodstawowe PDF 267 KB

BROSZURA DOC 2 MB