Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Formularz zgłoszeniowy: Standardy Ochrony Małoletnich


  Imię/imiona i nazwisko

  data urodzenia

  miejsce urodzenia

  województwo

  Dane kontaktowe

  telefon

  adres e-mail

  Miejsce pracy

  miejsce pracy (nazwa)

  stanowisko

  nauczany przedmiot

  Adres miejsca pracy

  miejscowość

  ulica

  numer domu/mieszkania

  kod pocztowy

  poczta

  telefon do pracy

  Status nauczyciela

  Adres do korespondencji

  (wypełnić w przypadku wysłania zaświadczenia pod wskazany adres)

  miejscowość

  ulica

  numer domu/mieszkania

  kod pocztowy

  poczta

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO − informujemy, że:

  Dane Administratora Danych Osobowych
  Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice [dalej – Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach], reprezentowane przez Dyrektora, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: crewl@creskierniewice.edu.pl

  Dane Inspektora Ochrony Danych
  Ewa Żuchowska, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem "CRE Skierniewice" lub pisemnie na adres administratora.

  Cel i podstawa prawna przetwarzania

  • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności rekrutacja, organizacja i realizacja poszczególnych form doskonalenia oraz wydawanie zaświadczeń tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,

  • dochodzenie roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

  • realizacja obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO,

  • promowanie działalności Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz osiągnięć i umiejętności kadry, współpracowników oraz uczestników szkoleń osób w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Administratora gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Administratora, profilu Facebook, stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz podmiotów współpracujących tj. na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  • w przypadku przetwarzania danych dla celów innych niż wskazane powyżej przetwarzanie danych (w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku) będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazująca każdy odrębny cel przetwarzania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Odbiorcy danych osobowych

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych.

  Przekazywanie danych osobowych poza EOG

  Dane w postaci wizerunku będą publikowane na portalu społecznościowym Facebook, dane zostaną udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

  Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

  • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

  • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności dokumentacja przechowywana jest zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne: do czasu wycofania zgody,

  Prawa związane z danymi osobowymi

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

  Podstawa obowiązku podania danych osobowych

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w wybranej formie doskonalenia oraz otrzymania zaświadczenia

  • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

  • W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania"