Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

Akces przynależności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

13 października 2015 r. odbyło się podsumowanie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Połączono je z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2014/2015 społeczność placówki realizowała własny (skrojony na miarę) program promocji zdrowia pod nazwą „Zdrowie na TAK”. Członkowie Zespołu ds. promocji zdrowia (przedstawiciele nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych) zidentyfikowali problemy priorytetowe, wybierając te, które są dla nich ważne. Podjęto działania prowadzące do ich rozwiązania. Ponadto szkoła realizowała tzw. programy zewnętrzne proponowane przez inne instytucje m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego. W pracę na rzecz zdrowia i ku zdrowiu byli zaangażowani wszyscy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice. Szkoła bardzo ściśle współpracowała ze środowiskiem lokalnym. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, dr Renata Plichta – Łazarska, a sprawozdanie z realizacji programu przedstawili w formie prezentacji multimedialnej uczniowie wraz z i p. Katarzyną Wojciechowską – nauczycielką języka niemieckiego, a zarazem szkolnym koordynatorem promocji zdrowia. Następnie p. Marzenna Piwowar – Zrazek, konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach. Koordynator Skierniewickiej Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie scharakteryzowała wyniki monitorowania realizacji programu i omówiła osiągnięte efekty: Uczniowie:
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i chętnie współpracują ze środowiskiem lokalnym,
 • pracują zespołowo,
 • radzą sobie w sytuacjach życiowych, rozwiązują potencjalne problemy i konflikty,
 • wiedzą, gdzie szukać pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
 • znają zasoby chroniące, które należy rozwijać i wzmacniać w celu prawidłowego rozwoju (profilaktyka zachowań ryzykownych),
 • dostrzegają konieczność doskonalenia zdrowych nawyków w zakresie racjonalnego żywieniowych i aktywności fizycznej,
 • podejmują działania służące zdrowiu własnemu i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Pani Marzenna Piwowar-Zrazek w swoim wystąpieniu podkreśliła, że ZSP nr 3 w Łowiczu to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje szereg zaplanowanych działań sprzyjających dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej jak również podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych. Podkreśliła, że jest to pierwsza szkoła ponadgimnazjalna w powiecie łowickim, która otrzymuje akces przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nadmieniła, że Szkoła ma plany na przyszłość: Kontynuacja programu w następnych latach:
 • planowanie i realizacja działań wynikających z bieżącej diagnozy,
 • upowszechnianie dobrych praktyk.
 • Wdrożenie uczniów rozpoczynających naukę w szkole oraz ich rodziców w realizację programu.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Pani Marzenna Piwowar-Zrazek podziękowała całej społeczności szkolnej oraz instytucjom i podmiotom, które współpracowały ze szkołą w okresie realizacji programu. Szczególne podziękowania skierowano do:
 • Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Urzędu Miasta w Łowiczu
 • Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu
 • Kierownika Filii Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu
 • Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Łowiczu
 • Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
 • Zakładu Karnego w Łowiczu
 • Przedsiębiorców z Łowicza
 • Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu
 • Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.
Następnie Pani Marzenna Piwowar – Zrazek oraz p. Andrzej Piotrowiak, starszy wizytator Skierniewickiej Delegatury KO w Łodzi, wręczyli na ręce Pani dyrektor dr Renaty Plichty – Łazarskiej akces przynależności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna przygotowana pod kierunkiem nauczycielek Małgorzaty Antosik, Anety Wojciechowskiej oraz Anny Góreckiej Uroczystość zakończyła wspólna degustacja przygotowana przez uczniów i ich rodziców.