Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – Filia w Łowiczu

logotyp-CRE

bip-logo    Facebook logo
logo Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2

99-400 Łowicz

tel. (46) 837 00 11

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

w soboty nieczynna

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Centrum Rozwoju Edukacji

Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz

tel. (46) 837 00 11

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

w soboty nieczynna

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Deklaracja dostępności

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach filia w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu:
https://creskierniewice.edu.pl/bplowicz/

Data publikacji strony internetowej: 4.04.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 28.01.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treść lub funkcje niedostępne:

1. Niektóre obrazki nie posiadają tekstu alternatywnego i tytułów.
2. Niepoprawny kontrast dla niektórych elementów strony.
3. Niektóre linki posiadają nieczytelny tekst.
4. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo.
5. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.
6. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
7. Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wyłączenia:

  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są
    wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań
    są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-06-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: p. Ewelina Laska, e-mail: e.laska@creskierniewice.edu.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 833 20 04.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
– sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona
internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Ułańska 2
Wejście do budynku jest na parterze. Budynek, w którym mieści się filia posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Występującymi barierami są:
– schody prowadzące do wejścia,
– brak toalet dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach filii (istnieje możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych w innym miejscu w tym samym budynku),
– brak pętli indukcyjnych,
– brak tablic informacyjnych,
– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
Filia Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu posiada miejsca parkingowe.
Do budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika – dane kontaktowe:
tel. 46 833 20 04, e-mail: e.laska@creskierniewice.edu.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Łódzkie na plus

Budżet Obywatelski

 

Podstawowe kierunki realizacji
polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2023/2024

czytaj więcej

dzieci-czytają

Bezpłatne zajęcia edukacyjne

dla nauczycieli i uczniów

w roku szkolnym 2023/2024

czytaj więcej »

Oferta szkoleniowa

dla nauczycieli/nauczycieli-bibliotekarzy

na rok szkolny 2023/2024

czytaj więcej

legimi

Wypożyczaj i czytaj ebooki bez limitu

Zyskaj bezpłatny dostęp do ponad 70000 tytułów na smartfonie, tablecie lub czytniku.
Centrum Rozwoju Edukacji
Województwa Łódzkiego
Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach
przystąpiła do bazy Legimi.

czytaj więcej