Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

logotyp-CRE

bip-logo    Facebook logo

logo Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

ul. Stefana Batorego 64D

96-100 Skierniewice

tel. 512 081 484  |  (46) 833 40 13

Godziny pracy biblioteki

poniedziałek – czwartek: 9:00 – 18:00

piątek: 9:00 – 15:00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Centrum Rozwoju Edukacji

Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

tel. 512 081 484  |  (46) 833 40 13

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek – czwartek: 9:00 – 18:00

Piątek: 9:00 – 15:00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice [dalej – Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach], reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach, a także przysługujących uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Ewą Żuchowską na adres poczty elektronicznej iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres: ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. prowadzenia działalności związanej z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy o statystyce publicznej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
  2. promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności osób korzystających z usług Biblioteki, promocji Państwa wizerunku lub wizerunku Państwa dziecka i jego osiągnięć w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Bibliotekę w gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki, profilu Facebook Biblioteki, stronie internetowej Miasta, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz podmiotów współpracujących – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody tj. zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  3. dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  4. realizacji obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO
  5. w przypadku przetwarzania danych wykraczających poza wskazane powyżej cele przetwarzanie danych będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazująca każdy odrębny cel przetwarzania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych posiadają Państwo następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W takiej sytuacji brak podania przez Państwa danych osobowych będzie wiązał się z brakiem możliwości skorzystania z usługi lub zawarcia umowy.
 11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.
 12. Okres przechowywania danych osobowych określony został w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.

Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jakie mają zastosowanie podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać poprzez kontakt z Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach, w Biuletynie Informacji Publicznej, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach.

Dane inspektora ochrony danych osobowych: Ewa Żuchowska, kontakt iodo@spotcase.pl

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

czytaj więcej »

dzieci-czytają

Bezpłatne zajęcia edukacyjne

dla nauczycieli i uczniów

w roku szkolnym 2023/2024

czytaj więcej »

Oferta szkoleniowa

dla nauczycieli/nauczycieli-bibliotekarzy

na rok szkolny 2023/2024

czytaj więcej »